DARUJTE

MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením

Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Telefon: +420 774 49 89 56
E-mail: info@mikasa-detem.cz
WWW: www.mikasa-detem.cz


Sociální pracovnice a koordinátorka přímé péče: Bc. Ivana Malcharová, DiS.
Telefon: +420 774 49 89 56
Email: mikasa.ds@mikasa-detem.cz


 

 

Provozní doba MIKASA denního stacionáře

Pondělí

7:00 - 16:00

Úterý

7:00 - 15:00

Středa

7:00 - 15:00

Čtvrtek

7:00 - 16:00

Pátek

7:00 - 15:00

 

Žádost o poskytnutí sociálních služeb MIKASA denním stacionářem:

ŽÁDOST Microsoft Office Word
ŽÁDOST Adobe Acrobat

Ceník služeb:

CENÍK Adobe Acrobat

Ceník fakultativních služeb:

CENÍK Adobe Acrobat

 

POSLÁNÍ

Posláním MIKASA denního stacionáře v Ostravě je řešit prostřednictvím sociální služby u dětí, mladých lidí a dospělých od 16 let do 45 let se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním jejich nepříznivou životní situaci a prostřednictvím individuální podpory a pomoci předcházet sociální izolaci, zvládat běžné životní činnosti a integrovat se do společnosti.

Pro klienta:

 

Posláním stacionáře je pomáhat a podporovat klienta v situaci, kdy opustí školu či jiné zařízení, nebo je dlouho doma s pečující osobou, ve zvládání běžných činností (hygiena, jídlo, pití, úklid, nákup, kultura, společnost) a pomáhat a podporovat klienta v setkávání se s vrstevníky, kamarády a ostatními lidmi.

CÍLE

Cílem MIKASA denního stacionáře je:

· Zachování anebo rozvoji osobnosti klienta, jeho schopností a dovedností s důrazem na jeho specifika z hlediska věku a postižení.

· Pomáhat a podporovat klienta v zachování, případně rozvoji jeho soběstačnosti směřující k nezávislosti na sociální službě.

· Pomáhat a podporovat klienta v dovednostech a schopnostech v navazování a udržování přirozených sociálních vztahů.

 

Kroky k dosažení – navazování kontaktu s rodinou, nácviky – podle individuálních cílů stanovených v individuálním plánu jednotlivého klienta.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou MIKASA denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovaným postižením jsou děti, mladí lidé a dospělí od 16 let do 45 let se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu daného postižení.

Jako poskytovatel sociální služby MIKASA denního stacionáře můžeme odmítnout uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. v následujících případech:

· Neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá.

· Nemáme dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby.

 

· Osobě byla vypověděna smlouva v době kratší než 6 měsíců před žádostí o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME PŘEDEVŠÍM

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zaměřujeme se na rozvoj paměti, vědomostí, senzorických a motorických dovedností prostřednictvím her, výtvarných a pracovních činností a také speciálně určených pomůcek)
  • aromaterapie, bazální stimulace, polohování
  • canisterapie, dramaterapie, fyzioterapie
  • pobyt ve Snoezelenové místnosti
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc a podpora při podávání stravy, přesunu na vozík...)
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody na nákupy, výlety, kulturní akce apod.)
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, základní sociální poradenství

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Partnerství

K dětem, mladým lidem a dospělým s kombinovanými postižením a poruchou autistického spektra (dále PAS) přistupujeme a jednáme s nimi jako s rovnocennými partnery, respektujeme jejich přání a potřeby.

 

Za velmi důležité považujeme komunikaci a partnerství s rodiči a pečujícími osobami, které znají potřeby a nevyjádřená přání dětí, mladých lidí i dospělých s kombinovaným postižením a PAS.

Individuální přístup

Poskytované služby denního stacionáře vychází z vyjádřených i nevyjádřených individuálních potřeb a přání dětí, mladých lidí i dospělých s kombinovaným postižením a PAS. Snažíme se poskytovat takové podmínky, abychom vytvořili prostor pro vyjádření těchto potřeb, jimiž se následně řídíme.

 

Základem pro kvalitní poskytování služeb je také přejímání informací o individualitě jednotlivého dítěte, mladého člověka nebo dospělého získávané od pečující osoby. Ctíme, že každý rodič je specialistou na své dítě, ať už mu je 16 nebo 40.

Respektování práv uživatelů

Pracovníci respektují základní lidská práva každého klienta. Dále také respektují práva a povinnosti klienta vycházející ze Základních informací a podmínek poskytování služby MIKASA denní stacionář.

Samostatnost

U činností, které je klient schopen zvládnout svépomocí (vlastními silami), není přenášeno jejich vykonání na pracovníky, ale klient je realizuje sám. Pracovníci motivují klienta služby k co největší možné samostatnosti a soběstačnosti s ohledem na jeho zdravotní stav.

V případě, že dané činnosti zvládá omezeně, pracovník klientovi v určité míře dopomáhá.

Rozsah péče a pomoci je taková, aby zachovávala lidskou důstojnost klienta a nedocházelo ke zneschopňování klienta a jeho závislosti na sociální službě.

Svobodné rozhodování

Ve všech případech, kdy je možné vhledem ke zdravotnímu či psychickému stavu poskytnout klientovi možnost volby, je mu tato možnost poskytnuta a následně jeho vyjádřená svobodná vůle respektována a vykonána.

 

Komunikace s klientem probíhá dle jeho schopností a dovedností, včetně usnadňované komunikace.

FINANČNÍ SPOLUÚČAST

Služby MIKASA denního stacionáře jsou poskytovány za finanční spoluúčasti klientů. Ceny za služby jsou stanoveny na základě platného ceníku schváleného valnou hromadou MIKASA z.s. Ceník podepisuje předsedkyně MIKASA z.s. a jeho originál je součástí vnitřního pravidla Jednání se zájemcem o službu.STARAJÍ SE O VÁS:

Zde najdete základní informace o pracovnících


Jméno: PhDr. Michal Panáček, PhD.
Vzdělání: poradenství v sociální práci, sociální práce s poradenským zaměřením, management sociálních služeb, integrativní sociální práce
Funkce: Manažer MIKASA denního stacionáře

Jméno: Bc. Ivana Malcharová, DiS.
Vzdělání: vyšší odborná škola sociální, VŠ
Funkce: Sociální pracovnice a koordinátorka přímé péče

Jméno: Dagmar Soliman
Vzdělání: výchovně - humanitární činnost - sociální
Funkce: Pracovník v přímé péči

Jméno: Tereza Bičovská
Vzdělání: výchovná a humanitární činnost
Funkce: Pracovník v přímé péči

Jméno: Martina Příchodská., DiS.
Vzdělání: VOŠ sociální
Funkce: Pracovník v přímé péči

Jméno: Daniela Kubíčková
Vzdělání: středoškolské s maturitou
Funkce: Pracovník v přímé péči
Jméno: Karolína Paříková
Vzdělání: středoškolské s maturitou
Funkce: Pracovník v přímé péči
Jméno: Veronika Hrdličková
Vzdělání: středoškolské s maturitou
Funkce: Pracovník v přímé péči

Financování zajišťuje:

Jméno: PhDr. Michal Panáček, PhD.
Vzdělání: poradenství v sociální práci, sociální práce s poradenským zaměřením, management sociálních služeb, integrativní sociální práce
Funkce: Projektový manažer

 

Finanční podpora:

Sociální služba MIKASA denní stacionář byla podpořena dotací z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava Jih, Nadace Agrofert a Nadace České spořitelny.

 Aktuality a akce
Obrázek novinky

Vánoční provozní doba Sociální rehabilitace MIKASA

27.11.2018

Aktivity Sociální rehabilitace MIKASA budou v tomto roce ukončeny 20. 12. 2018 a od 21. 12. 2018 bude služba uzavřena do 1. 1. 2019

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Uzavření Sociální rehabilitace MIKASA z důvodu školení

12.10.2018

Sociální rehabilitace MIKASA bude v termínu 18. – 19. 10. 2018 uzavřena z důvodu školení zaměstnanců

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. hledá EKONOMA s projektovými schopnostmi a dovednostmi

25.09.2018

MIKASA z.s. hledá EKONOMA s projektovými schopnostmi a dovednostmi pro vedení podvojného účetnictví MIKASA z.s., pro monitoring, přípravu, řízení a vyhodnocování projektů.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

Rozhovor v Českém rozhlase Ostrava

31.08.2018

Jsme slyšet a vidět i v médiích. Kolegyně Jana z Aktivizačních programů pro osoby s PAS poskytla rozhovor Českému rozhlasu Ostrava o aktivitách v Příboře.

Číst celou aktualitu
Obrázek novinky

MIKASA z.s. přináší nové vzdělávací aktivity

20.08.2018

Přinášíme nové vzdělávací akce a to v oblasti sexuality lidí s postižením a také v rámci alternativní a augmentativní komunikace. Obě vzdělávání jsou velmi přínosné jak pro účastníky z řad odborníků tak pečujících.

Číst celou aktualitu